603-79673800 dekan_fpp@um.edu.my

UM-WOW

Home / News

                                                                           


 

FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN

FACULTY OF BUSINESS AND ACCOUNTANCY

PROGRAM UM WOW ‘WEEK OF WELCOME’ SESI 2020/2021

PROGRAMME UM WOW WEEK OF WELCOME SESSION 2020/2021

6 SEPTEMBER 2020 (SELASA/TUESDAY)

Program / Programme

Masa /

Time

Pautan / Link

  • Ucapan Dekan dan Pengenalan Kepada Ahli Pengurusan Fakulti Dean’s Welcoming Speech and Introduction to Management Members of the Faculty

  • Ucapan Timbalan Dekan Ijazah Pertama

Deputy Dean’s First Degree Welcoming Speech

Rakaman sahaja/ Recording only

  • Taklimat Program Akademik oleh Penyelaras Program

Academic Programme Briefing by Programme Coordinators

- Sarjana Muda Perakaunan

Bachelor of Accounting (BAcc)

(Dr. Kamisah Ismail – Penyelaras Program / Programme Coordinator)

9.30 am –

10.30 am

https://bit.ly/3cXVHjT

- Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan

Bachelor of Business Administration (BBA)

(Dr. Lee Su Teng – Penyelaras Program / Programme Coordinator)

https://bit.ly/3leIbeI

-   Sarjana Muda Kewangan

Bachelor of Finance (BFin)

(Dr. Mohd Edil Abd Sukor – Penyelaras Program / Programme Coordinator)

https://bit.ly/36xjWV1

URL : maya.um.edu.my

  • Pendaftaran Kursus / Course Registration

Jika ada sebarang pertanyaan mengenai pendaftaran boleh emel

kepada / If you have any enquiries regarding registration, please

email to:

Pn. Norzee Ali

Sarjana Muda Perakaunan / Bachelor of Accounting - BAcc

norzee185@um.edu.my

DL : 03 – 7967 3925

Pn. Syahrul Hasnah Ahmad

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Bachelor of Business

10.30 am

hasnah@um.edu.my

DL : 03 – 7967 3976

Administration - BBA

Pn. Razimah Ab Lazak

Sarjana Muda Kewangan / Bachelor of Finance - BFin

razimah@um.edu.my

DL : 03 – 7967 3843

En. Fakhrur Radzie Zulkifli

Pelajar Antarabangsa / International Students

radzie@um.edu.my

DL : 03 – 7967 3870

En. Mohd Nasruddin bin Kachi Maiden

thenash86@um.edu.my

Ketua Penolong Pendaftar / Principal Assistant Registrar

  • Sesi Kebolehan Pembelajaran
    Study Skill Session

- Beyond Ordinary: Beat The Odds, Be Your Best

(Dr. Safiah Omar)

2.30 pm –

3.05 pm

https://bit.ly/30oQ09J

- Effective Communications

(Dr. Nor Hazlina Hashim)

3.10 pm –

3.40 pm

https://bit.ly/36wuOCo

Last Updated: 05/10/2020